Polityka Prywatności & Polityka Cookies Agencji Ogień

Polityka Prywatności Agencji Ogień

1. Polityka Prywatności zawiera informacje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez Julię Święch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ogień – Julia Święch NIP: 5213870696, REGON: 383821042, zwaną dalej: Agencją Ogień, za pośrednictwem serwisu internetowego: agencjaogien.pl.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym, w szczególności nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem ich, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

3. W przypadku korzystania z serwisu i wypełnienia formularza przez osobę poniżej 16 roku życia, wymagane jest przesłanie na adres email hej@agencjaogien.pl zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych, której wzór dostępny znajduje się tutaj.

4. Każda osoba wykonująca pracę bądź świadcząca usługi na rzecz Agencji Ogień i mająca dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązana do zachowania poufności. Serwis posiada certyfikat SSL.

5. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Agencji Ogień w związku z korzystaniem serwisów internetowych Agencji Ogień i powiązanych z nimi usług, są chronione przez Administratora.

6. Administrator zapewnia możliwość korzystania z serwisu internetowego w sposób anonimowy, jednak w celu skontaktowania się z Agencją Ogień i uzyskania pełnego dostępu do oferowanych za pośrednictwem serwisu usług, niezbędne jest wypełnienie elektronicznego formularza.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

9.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

Dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w serwisie jest Julia Święch prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ogień – Julia Święch NIP: 5213870696, REGON: 383821042,  z którą można skontaktować się poprzez:

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Agencja Ogień przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach, na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 2. Agencja Ogień każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu o tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Zgoda jako podstawa prawna

 1. Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. poprzez wprowadzenie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa. W obu przypadkach podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO). Użytkownik może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę, kontaktując się z Agencją Ogień.

Prawnie uzasadnione interesy Administratora

 1. Agencja Ogień może przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów w szczególności w celu:
  • obsługi zapytań;
  • realizacji celów dowodowych, oraz celem zabezpieczenia informacji;
  • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa;
  • realizacji praw Użytkownika, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkownika;
  • prowadzenia, ulepszania treści i zarządzania stroną internetową agencjaogien.pl,

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione innym odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, świadczącym usługi na zlecenie Agencja Ogień, w szczególności w zakresie: usług IT, badań, organizacji wydarzeń, archiwizacji, obsługi korespondencji.
 2. Ponadto, po skontaktowaniu się z Agencją Ogień i odesłaniu formularza zwrotnego niezbędnego do realizacji celu, z którym Użytkownik się zwraca, dane osobowe następnie mogę być udostępniane potencjalnym pracodawcom.
 3. Zasady przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies określa Polityka Cookies
 4. W przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe Użytkownika, staną się wówczas odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponosić będą własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom Polityki Prywatności Agencji Ogień.
 5. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych Agencji Ogień, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących z Agencją Ogień. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownik podlegać będzie odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wycofanie zgody

 1. Wycofanie zgody lub wgląd do danych może nastąpić w każdym momencie poprzez zgłoszenie takiego żądania za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.
 2. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przechowywanie danych

 1. Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane będą do czasu jej cofnięcia lub ustania celu ich przetwarzania. 
 2. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od Agencji Ogień tego typu informacji.
 3. W przypadku przesłania do nas jedynie formularza kontaktowego, który nie będzie wiązał się z uruchomieniem dalszego procesu rekrutacji, dane osobowe będą przechowywane przez 60 dni. 

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisów internetowych Agencji Ogień, Agencja Ogień gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, tagi, wtyczki). 
 2. Informacje na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdują się w Polityce Cookies Agencji Ogień.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Agencja Ogień zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia oferty. 

Polityka Cookies Agencji Ogień

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: agencjaogien.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest prowadzona przez Julię Święch działalność gospodarcza pod firmą Agencja Ogień – Julia Święch z siedzibą w Warszawie, NIP: 5213870696, REGON: 383821042
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: hej@agencjaogien.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Linuxpl.com

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • podmioty zewnętrzne, które zapewniają działanie strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych, jeżeli technicznie będziemy mogli to spełnić.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne:

OPRACOWANO W OPARCIU O WYMAGANIA

 1. Ochrona Danych Osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 2018r. Nr 127, str. 2),
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.)